Benefity pri štúdiu


High-tech laboratóriá a učebne

Ubytovanie v areáli školy

Zahraničné stáže

Možnosť získania štipendií

Možnosť využitia školských športovísk

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Študijné programy

...

Študijné programy


Kvalita produkcie

Študijný program kvalita produkcie zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti implementovania a riadenia výrobných systémov a procesov vrátane metrologickej zručnosti a základov materiálových a technologických znalostí. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolvent nájde uplatnenie ako technik manažérstva kvality s orientáciou na materiálové, výrobné a metrologické procesy priemyslu a poskytovania služieb. Dokáže zastávať aj funkcie vedúcich menších skupín v tíme manažérstva kvality. Môže sa uplatniť aj vo verejnom sektore ako technik alebo vedúci oddelenia, od ktorého sa vyžaduje všeobecná technická rozhľadenosť, schopnosť analyzovať fakty a rozhodovať na základe faktov, schopnosť riešiť bežné technické problémy.

Personálna práca v priemyselnom podniku

Študijný program personálna práca v priemyselnom podniku zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva a personálnej práce v priemyselných podnikoch, s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí. Absolvent je schopný používať štatistické vyhodnocovanie personalistických údajov a tvoriť z nich vyplývajúce analýzy na rozhodovanie stredného a vyššieho manažmentu.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým ako člen tvorivého tímu, resp. ako jeho vedúci v organizáciách rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým na prvolíniových a stredných stupňoch riadenia priemyselných podnikov, avšak je schopný i zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti alebo byť členom manažmentu jednotlivých zložiek väčších organizácií.

Priemyselné manažérstvo

Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí. Absolvent je schopný pracovať, komunikovať a riešiť konflikty v pracovných tímoch. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolvent nájde uplatnenie najmä ako samostatný asistent na jednotlivých špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách, na útvaroch mzdových a ekonomických záležitostí, vzdelávania a rozvoja, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov a pod. Môže pracovať ako „junior HR“ manažér, asistent HR manažéra, PR manažér. Môže pôsobiť na pozícii nižšieho manažmentu v oblasti personálnej práce v malých podnikoch.

Ubytovanie


Ubytovanie pre študentov je zabezpečené bunkovým systémom v nových dvoch a trojlôžkových izbách priamo v areáli školy. Bunky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Každé podlažie má k dispozícií vlastnú kuchyňku s vybavením. Študenti majú taktiež možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky školskej jedálne a školského bufetu. Každý študent zapísaný na dennej forme štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň.

Internát je situovaný v širšom centre Trnavy s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a nákupných centier. Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá chôdzou približne 10 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 10 minút.

Fotogaléria


Úspešní absolventi


...

Ing. Miroslav Trnka

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy ESET

...

Ing. Ivan Golian, CSc.,

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí v spoločnosti ORANGE

...

Ing. Roman Nagy, PhD.,

Vedúci vývojárskeho tímu pre elektronické riadiace jednotky v BMW AG

Kontakt


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pavilón T
Jána Bottu č. 2781/25
Trnava, 917 24

prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk